Política de privacidade

Se chegaches ata esta páxina significa que che preocupa como tratamos os teus datos. Gústanos que os nosos usarios se interesen por como traballamos. Deixámosche toda a información nos seguintes parágrafos.

Identificación e datos de contacto do responsable do tratamento

Affidavit, C.B., sociedade domiciliada en Barrio do Redondo, 117A, 36959, Moaña, (Pontevedra) – España, con CIF E94125952, é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a sociedade dos teus datos persoais.

Así mesmo, a presente política de privacidade ten por obxeto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrado como non rexistrado en virtude do RGPD 2016/679 e a Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales. Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa sociedade na seguinte dirección: Barrio do Redondo, 117A, 36959, Moaña, (Pontevedra) – España.

Onde informa

Na seguinte web: https://multimediagalicia.com/ (a partir de agora: “a web”) (máis información no noso aviso legal).

Tratamento dos datos

Affidavit, C.B. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naaqueles casos necesarios para a xestión de servizos e/ou produtos contratados a cualquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no apartado “Lexitimación do tratamiento” desta política.

Responsable do tratamento

En cumprimento da lexislación vixente en protección de datos, indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo Affidavit, C.B. coa que mantén a relación contractual o responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obligación legal.

Así mesmo, Affidavit, C.B. declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen estas prescripcións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e outras obligacións de confidencialidade vixentes.

Que datos persoais tratamos?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de servizos online (dirección IP ou similares).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluida a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentemento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentemento do terceiro en cuestión.

Como tratamos os datos?

En Affidavit, C.B. tratamos os teus datos persoais sempre en estricto cumprimiento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantizando con isto que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera pérdida intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Lexitimación do tratamento

A base da lexitimación do tratamento de datos persoais será a que resulte da relación contractual o precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentemento expreso.

Menores de 14 anos

Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluindo a cumprimentación dos formularios cos datos persoais dos menores e marcación, no seu caso, das caixas que os acompañan. Neste sentido, e na medida na que Affidavit, C.B. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os payes e titores quen habiliten os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo Affidavit, C.B. responsabilidade alguna ao respecto.

Comunicacións electrónicas

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) informámolo de que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se nom é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico e na Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto “baixa comunicacións” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será atendida nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que Affidavit, C.B. recopila por calquera medio, conservaranse mentras o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentras se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respetando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluido este periodo, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de Affidavit, C.B.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da administración pública ou as institucións autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos. De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentemiento, se procede.

Sen embargo, para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedemientos que garanticen unha boa xestión de Affidavit, C.B., pode ser preciso ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instruccións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no contrato, nin os comunicará, nin sequiera para a súa conservación, a otras persoas ou empresas.

Cales son os seus dereitos cando nos comunica os seus datos?

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: coñecer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de supresión: solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
 • Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid | Fax: 914483680 | Telf.: 901 100 099 | e-mail: ciudadanos@agpd.es.
 • Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan precisos, pode dirixirse por escrito a: Barrio do Redondo, 117A, 36950 – Moaña, Pontevedra – España | Telf.: 654 715 233 | e-mail: affidavitcb@gmail.com.
   • Esta comunicación deberá reflexar a siguinte información: nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
   • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do usuario. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Finalidade dos tratamentos de datos

Enumeramos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo responsable de tratamento:

 • Rexistro de actividades: contactos.
 • Finalidade: envío de información comercial, ofertas, información sobre productos e/ou servizo a clientes e/ou potenciais clientes.
 • Base legal: consentimento expreso do interesado.
 • Descrición: categoría de datos persoais (de identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail).
 • Cesión dos datos: non se cederán datos a terceiros.
 • Prazo de supresión dos datos: ata a resolución da súa solicitude de información.

Exactitude e veracidade dos datos

O usuario é o único responsable da veracidade i exactitude dos datos que remita, eximindo de cualquera tipo de responsabilidade ao respecto a Affidavit, C.B.

O usuario debe garantir a exactitude e autenticidade dos datos persoais facilitados debendo aportar a información completa e correcta nos distintos formularios de captación de datos.

  Links ou enlaces externos

  Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluir hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados por este sitio web. Por isto, nin Affidavit, C.B. nin a web garanten, nin se fan responsables da licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contenidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estos sitios web alleos á web, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

  O único obxecto dos enlaces é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder aos citados enlaces e coñecer o noso traballo, a pesar de que nin Affidavit, C.B. nin a web ofrecen nin comercializan por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados de terceiros, nin aproban, supervisan ou controlan de ningunha maneira os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos sitios web de terceiros. Nin Affidavit, C.B. nin a web se responsabilizan en ningún caso dos resultados que podan derivarse ao usuario por acceso aos citados enlaces.

   Modificación da política de privacidade

   Affidavit, C.B. resérvase o dereito a modificar a súa política de privacidade, dacordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Agencia Española de Protección de Datos.

   Calquera modificación da política de privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso deste sitio web despois dos citados cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

    Servizos ofrecidos por terceiros nesta web

    Para prestar servizos estrictamente necesarios para o desenrolo da actividade deste sitio web, https://peritomorrazo.com utiliza os siguientes prestadores de servizos baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

    Hosting: Webempresa.
    Plataforma web: WordPress.org.
    Tema web: Elegant Themes.
    Aplicación de correo electrónico: Outllok para Android e Windows.

    O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de enlace (por exemplo, links ou botóns) dende o seu sitio web a https://peritomorrazo.com (ou “hiperenlace“). O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre https://peritomorrazo.com e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte de Affidavit, C.B. dos seus contidos ou servizos. En todo caso, Affidavit, C.B. resérvase o dereito a prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera hiperenlace ao sitio web.

     Outra información que podería resultarde interese

     Se consultaches a nosa política de privacidade, recomendámosche consultar o noso aviso legal.