Aviso legal

En cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, artigo 10; do RGPD 2016/679 e da Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales dase a coñecer a seguinte información xeral:

Correo electrónico

Comunicámoslle que no suposto de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique cun correo a affidavitcb@gmail.com. Deste xeito os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende a súa recepción. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

Protección de datos

En cumprimento do Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e do Consejo de 27 de abril de 2016 Relativo a la Protección de las Personas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales pola que se deroga a Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a tratamentos automatizados de datos de carácter persoal.

Os citados tratamentos teñen como a súa única finalidade a xestión profesional (1) por parte de Affidavit, C.B., quen é responsable do tratamento. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. Affidavit, C.B. cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Affidavit, C.B. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes indicada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentemento e que, por calquera medio, puidieran levar a cabo entes colaboradores do titular do tratamento e o propio titular do tratamiento.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feito xa por parte do titular do tratamento, seempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada.

Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento preciso para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, coa maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou supresión, dirixa un escrito (xuntado fotocopia do DNI) a:

 • Affidavit, C.B.
 • Barrio do Redondo, 117A, 36959 Moaña (Pontevedra)
 • Correo electrónico: affidavitcb@gmail.com

(1) Xestión de clientes, realización de presupostos, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas, xestión de recursos humáns, xestión laboral.

Páxinas web

Que o dominio https://multimediagalicia.com/ (a partir de agora “web”) está rexistrado a nome de Affidavit, C.B.

Datos do propietario da web:

 • Nome ou razón social: Affidavit, C.B.
 • CIF: E94125952
 • Dirección: Barrio do Redondo, 117A
 • C.P.: 36959
 • Localidade: Moaña
 • Provincia: Pontevedra
 • PaíS: España

O acceso á web e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente aviso legal. Polo tanto, recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos dende o mesmo.

Estatus de usuario e usos permitidos e prohibidos

O acceso á web e/ou uso do sitio web citado como a web (ou calquera outro mencionado no apartado anterior a este aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Tamén queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria da web ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamiento da web.

Propiedade intelectual e industrial

Ao respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 1. A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario da web ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 4. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo ningún á web.

O propietario da web non otorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivar de:

 1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condicións xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, da web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios na Web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través da web.

Con motivo de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar esta circunstancia a Affidavit, C.B., indicando:

 1. Datos persoais do titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera hiperenlace entre unha páxina web allea e calquera das páxinas desta web estará sometido ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos da web.
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes á web.
 3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario da web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.

Duración e modificacións

A duración da prestación do servicio da web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sin prexuízo do anterior, o propietario da web resérvase o dereito para interrumpir, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web o de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos términos que se recollen na condición terceira.

Poderase modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño da web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contenidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Lexislación aplicable e xurisdicción

As presentes condicións xerais rexiranse pola lexislación española.

O propietario da web e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou acciones exercitarse derivadas da prestación do servizo da web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimiento do aquí establecido.

No suposto de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario da web e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais de Cangas do Morrazo, salvo que a lei contemple unha situación distinta.

Correos electrónicos

Comunicámoslle que no suposto de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique cun correo a affidavitcb@gmail.com. Deste xeito os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións. Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se vostede non é o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

Contidos

Os contidos da web actualizaranse periódicamente co fin de que sexan o máis fieis posibles á realidade presente. Sen embargo, Affidavit, C.B., nin ningún dos seus traballadores ou socios, garantiza que os datos sexan fiables e se axusten á realidade presente no momento en que o usuario consulta a web. Por tanto, non se fai responsable de calquera prexuízo que poida sufrir o usuario a consecuencia da inexactitude ou falsedade dos datos contidos nesta páxina web. Ínstase aos usuarios a revisar e contrastar os datos existentes nesta web con fontes oficiais.

Dereito de exclusión

Affidavit, C.B. resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións xerais de uso aquí expostas ou por motivos de seguridade web.

Comentarios na web

Affidavit, C.B. non se fai responsable das opinións e/ou comentarios publicados por terceiros nesta web. A ou as persoas que escriben o comentario son as únicas responsables do contido publicado por elas mesmas. As opinións escritas por terceiros non teñen por que representar a opinión ou postura de Affidavit, C.B. ou dos seus empregados.

De todos modos, estableceranse mecanismos de control e Affidavit, C.B. resérvase o dereito de eliminar todo comentario que poida resultar ofensivo, inapropiado ou que considere que non debe formar parte desta web.

Outra información que podería resultar de interés

Se consultaches o noso aviso legal, recomendámosche consultar a nosa política de privacidade.

Política de privacidade

Aviso legal